ipday
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้

ประเด็นที่1 การส่งเสริมจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล
                 - รู้แล้วบอกต่อ
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงาน
ประเด็นที่ 3 องค์ความรู้ภายในองค์กร
ประเด็นที่ 4 องค์ความรู้ภายใน-ภายนอกองค์กร
                 - พรบ. สภาตำบล
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com