ipday
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเข้าทำงาน PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน
โดยความร่วมมือกับศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ


ตำแหน่งที่จะจ้างและบรรจุ

ลำดับ ตำแหน่งที่รับ อัตรา สังกัด คุณวุฒิ
1. พนักงานธุรการ 1 1 ฝ่ายการแพทย์ ไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
2. พนักงานธุรการ 1 2 ฝ่ายขาย ไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
3. พนักงานธุรการ 1 1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
4. พนักงานธุรการ 1 1 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
5. พนักงานธุรการ 1 1 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
6. พนักงานธุรการ 2 2 ฝ่ายขาย ไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
7. พนักงานธุรการ 3 1 สำนักการพิมพ์ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม/
ออกแบบทางการพิมพ์/เทคโนโลยีการพิมพ์/
วิทยาศาสตร์ทางการพิมพ์
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คนพิการทุกประเภท ที่มีสมุดประจำตัวคนพิการ/บัตรประจำตัวคนพิการ (ยังไม่หมดอายุ)
2. ไม่จำกัดเพศ
3. สัญชาติไทย
4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. - ปริญญาตรี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

       รับสมัครระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 โดยสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ศูนย์จัดหาคนพิการพระมหาไถ่ ตู้ ปณ.11 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 โทรศัพท์ 02-572-4042 ต่อ 438401-2 หรือขอรับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก ในวันและเวลาราชการ

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com