ipday
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ อบต.
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 19 เมษายน 2017 เวลา 15:06
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
จัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะพูดคุยกัน อันเป็นการสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน อีกทั้งยังร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการแสดงรอแง็งและหัตกรรมจักสาน

k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
k _1_ k _1_ k _1_
 k _1_
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com