ipday
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนบ้านบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

*********************************
กำหนดการ
วันที่ 12 เมษายน 2560
08.00 น. - 08.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
08.30 น. - 09.00 น.     กิจกรรมตรวจสุขภาพ โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล
                                 ส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่
09.00 น. - 09.15 น.     กล่าวต้อนรับโดย นายยะโกบ  ชิตชลธาร ตำแหน่ง ประธา่นศูนย์พัฒนา
                                 คุณภาพชีวิตตำบลบางหมาก
09.15 น. - 09.30 น.     กล่าวรายงานโดย นายก่อนี  ศรีอ่อน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
                                 ตำบลบางหมาก พิธีเปิดโดย นายกมล  ประเสริฐกุล ตำแหน่ง นายอำเภอ
                                 กันตัง
09.30 น. - 09.45 น.     กิจกรรมกล่าวขอพรในพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามโดย นายสมหมาย
                                ทิพทอง ตำแหน่ง โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านไร่ใหญ่
09.45 น. - 10.00 น.     กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ ชุดการแสดง "สืบสานรอแง็ง"
10.00 น. - 11.00 น.     กิจกรรมพิธี "รดน้ำขอพร" ผู้สูงอายุในพื้นที่
11.00 น. - 11.30 น.     กิจกรรมสันทนาการ
11.30 น. - 12.00 น.     กิจกรรมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในบริเวณจัดงาน
12.00 น. - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.00 น.     กิจกรรมการแข่งขันการทำขนมท้องถิ่น โดยตัวแทนจากผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน
                                จำนวน 6 หมู่บ้าน
15.00 น. - 15.15 น.     กิจกรรมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในบริเวณจัดงาน
15.15 น. - 15.45 น.     กิจกรรมการแสดงผู้สูงอายุ ชุดการแสดง "ละครบทบาทสมมติ"
15.45 น. - 16.15 น.     กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณผู้งสูงอายุ ประเภทต่างๆ
16.15 น. - 16.30 น.     พิธีปิด โดย นายก่อนี  ศรีอ่อน ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง
                                 หมาก

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com