ipday
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บางหมากเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560" PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ อบต.
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 05 เมษายน 2017 เวลา 10:32
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บางหมากเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560"
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 - 3 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมสิ่งที่เป็นอบายมุข ห่างไกลยาเสพติด และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในชุมชน

a _1_ a _1_ a _1_
a _1_ a _1_ a _1_
a _1_ a _1_ a _1_
a _1_ a _1_ a _1_
a _1_ a _1_ a _1_
a _1_ a _1_ a _1_
a _1_ a _1_ a _1_
a _1_ a _1_ a _1_
     
 
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com