ipday
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้ที่คลอดในปีงบประมาณ 2560 PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
ขอประชาสัมพันธ์
          การรับลงทะเบียนผู้ที่คลอดในปีงบประมาณ 2560 (คลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) และรับลงทะเบียนย้อนหลังกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ที่ยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ (จะได้รับเงินอุดหนุนนับตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนเท่านั้น จนอายุครบ 3 ปี)

โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้
1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือบิดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร. 075-290895
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com