ipday
กองช่าง

กองช่าง

teerayut-2
นายธีรยุทธ์  จักรัส
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา
(ว่าง)

ว่าง
นายช่างไฟฟ้า

scan0001
นางสาววนัสดา  เบญระเหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

chainarong2559
นายชัยณรงค์  ชิตชลธาร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


somchock2559

นายสมโชค  หลังเจะนุ้ย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


scan0003

นายภีระ  ปรังพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

1

นายสถาพร  ศรีอ่อน
พนักงานขับรถขยะ

2

นายสุวรรณ  ยะฝา
คนงานประจำรถขยะ1226407072


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com