ipday
วิสัยทัศน์พันธกิจ

1219628dbok9uwn9b

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก

"พัฒนาโครงสร้างพืื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่   เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างเศรษฐกิจมั่นคง   ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล    ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่ประชาคมอาเซียน"พันธกิจ (Mission)
   1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
   2. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขสวัสดิการชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาคนและสังคมที่เข้มแข็ง
   3. ส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   6. สนับสนุนการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
 
จุดมุ่งหมาย (Goals) เพื่อการพัฒนา
   1. ประชาชนได้รับการบริการความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
   2. ประชาชนมีการพัฒนาการศึกษา สุขภาพอนามัยที่ดี มีสวัสดิการเป็นของตัวเองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการที่ดีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   4. ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน
   5. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการอนุรักษ์สืบไป
   6. ประชาชนมีการพัฒนาอาชีพการเกษรตรที่เข้มแข็งตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com