ipday
สภาพทางเศรษฐกิจ

1175934op0ke584qv

 

DSC00107 DSC00078

DSC00088

 สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ทำนา สวนผลไม้ และประกอบอาชีพรับจ้างในงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน คือ รับจ้างและเกษตรกรรม

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
     - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ         
จำนวน        1  แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรม      จำนวน        1  แห่ง
     - โรงสีข้าว                      จำนวน       3  แห่ง
     - ตลาดนัด                      จำนวน       3  แห่ง 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com