ipday
นโยบายการบริหารงาน

1226396430นโยบายและแผนงาน

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก

 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 2. นโยบายด้านการพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี
 3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 4. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและบริการประชาชน
 5. นโยบายด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. นโยบายพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
 7. นโยบายด้านสาธารณสุขและกีฬา
 8. นโยบายด้านพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
 9. นโยบายด้านการพัฒนาจัดทำผังเมืองรวมของท้องถิ่น

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com