ipday
สภาพทางสังคม

1147480t6phl13g44

 

DSC_00102559

 สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบางหมาก
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
      - หมู่ที่ 1     บ้านบางหมาก
      - หมู่ที่ 2     บ้านพรุใหญ่
      - หมู่ที่ 3     บ้านบางหมาก
      - หมู่ที่ 4     บ้านโต๊ะเมือง
      - หมู่ที่ 5     บ้านไร่ใหญ่
      - หมู่ที่ 6     บ้านตะเคียนหลบฟ้า
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
     ตำบลบางหมากมีประชากรทั้งหมด 5,460 คน  แยกเป็นชาย 2,724 คน  หญิง 2,736 คน  จำนวนครัวเรือน 1,350 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 161 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 จากสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง)

หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวน
(ครัวเรือน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
1. บ้านบางหมาก 439 463 902 213
2. บ้านพรุใหญ่ 438 450 888 178
3. บ้านบางหมาก 570 567 1,137 286
4. บ้านโต๊ะเมือง 299 317 616 195
5. บ้านไร่ใหญ่ 475 488 963 260
6. บ้านตะเคียนหลบฟ้า 503 451 954 218
รวม
2,742 2,736 5,460 1,350

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    - วัด/สำนักสงฆ์          จำนวน      1   แห่ง
    - มัสยิด                      จำนวน      7  แห่ง

การศึกษา
    - โรงเรียนประถมศึกษา                          จำนวน      4  แห่ง
    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           จำนวน      6  แห่ง

สาธารณสุข
    - สถานีอนามัย                                     จำนวน      2  แห่ง     
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                100 %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    - ป้อมตำรวจ                                        จำนวน      1  แห่ง


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com