ipday
ประวัติความเป็นมา

 

641872a55wq9pw19

 

 DSC_0182

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก


     เดิมตำบลบางหมาก เป็นพื้นที่ไม่เจริญมากนัก แต่ต่อมาได้รับการแต่งตั้ง นายไมตรี  แอบู (เนตรวิจิตร) โดยมีนามว่า "ขุนบางหมาก" หรือ "ขุนตาขาว" นายบ้านคนแรก อาศัยอยู่ ณ ตำบลบางหมาก ในสมัยรัชกาลที่ 5 ขุนบางหมาก ได้สร้างควนตำหนักจันทน์ ร่วมกับ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้  ณ ระนอง) โดยทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันในขณะนั้น และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เดินทางผ่านหมู่ที่ 2, 3 ของตำบลบางหมาก และได้ตั้งฐานทัพที่ทุ่งทัพไท หมู่ที่ 2 ซึ่งหมู่ที่ 3 เป็นทางผ่านของญี่ปุ่น โดยผ่านที่ถนนยุทธศาสตร์ เพื่อจะไปที่สนามบินตรัง ในปัจจุบัน ถนน
สายนี้ยังมีให้เห็นอยู่ แต่ขาดการดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ
     ตำบลบางหมากเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันตัง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลบางหมาก และต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com